Algemene voorwaarden

Het is van belang dat u de algemene voorwaarden van Ella& Louie zorgvuldig
doorneemt. Mocht u vragen of opmerkingen hebben dan kunt u altijd contact met ons
opnemen [email protected]
Algemene voorwaarden van Ella&Louie, gevestigd te Haarlem. Onder Ella&Louie
vallen de volgende websites: www.ellalouie.nl.

1. Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van
Ella&Louie. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de
internetsite van Ella&Louie.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en
betalingsvoorwaarden akkoord gaat.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke
voorwaarden of bedingen van derden niet door Ella&Louie erkend.
1.4 Ella&Louie garandeert dat het geleverde product beantwoord aan de
overeenkomst en voldoet aan de in het aanbod vermelde specificaties.
 
2. Levering

2.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt. Mocht een artikel tijdelijk niet op
voorraad zijn, dan wordt u hiervan binnen 3 werkdagen op de hoogte gesteld. Met
uitzondering van sale artikelen.
2.2 Ella&Louie betracht de geplaatste bestelling binnen 3 werkdagen na ontvangst
van betaling te bezorgen binnen Nederland. Mochten zich onvoorziene situaties
voordoen, dan is er sprake van overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk
te bezorging aangeboden. Ella&Louie zal u hiervan op de hoogte houden per e-mail.
In het kader van de regels van de koop op afstand zal Ella&Louie bestellingen
tenminste binnen 30 dagen uitvoeren. Indien dit niet mogelijk is (doordat het bestelde
niet op voorraad is of niet meer leverbaar), of er is om andere redenen vertraging, of
een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt
de consument binnen 1 maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft hij in
dat geval het recht de bestelling zonder kosten en ingebrekestelling te annuleren.
2.3 Aan de leveringsplicht van Ella&Louie zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan
zodra de door Ella&Louie geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn
aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder,
inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot
levering.
2.4 Mocht een sale artikel niet op voorraad zijn, wordt het bedrag binnen 3 dagen
teruggestort en de verzending zonder dit product verzonden.
2.5 Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde
termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.

3. Prijzen

3.1 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de
gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
3.2 Alle prijzen op de site zijn in euro's en inclusief 21% BTW.

4. Zichttermijn / herroepingsrecht

4.1 Ella&Louie doet er alles aan om u een goed product te leveren. Bent u
desondanks niet tevreden met (een deel van) uw bestelling dan kunt u de geleverde
goederen binnen een periode van 30 dagen retourneren. Deze termijn begint op het
moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd. Indien de afnemer na afloop van deze
termijn de geleverde zaken niet aan Ella&Louie heeft teruggezonden, is de koop een
feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan
binnen de termijn van 30 dagen na aflevering melding te maken bij Ella&Louie via de
klantenservice. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn
teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief
accessoires/labeling en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd
zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid. Met inachtneming
van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt Ella&Louie er zorg voor dat binnen 21
dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag.
Hierbij geldt dat de kosten voor retourzendingen voor de rekening van de consument
komen.  Het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en
risico van de afnemer.
4.2 Besluit de afnemer een deel van de artikelen af te nemen en een deel terug te
zenden, dan zijn de totale verzendkosten voor de afnemer. Indien de maat of kleur
van het artikel dat u besteld heeft niet goed is, dan kunt u dit artikel altijd ruilen.
Ruilen is voor eigen verzendkosten.
4.3 Het herroepingsrecht vervalt op sale aangekochte producten. Deze prijzen zijn
dusdanig laag dat een ruiling or retournering niet geaccepteerd worden.
 
5. Gegevensbeheer

5.1 Indien u een bestelling plaatst bij Ella&Louie, dan worden uw gegevens
opgenomen in het klantenbestand van Ella&Louie. Ella&Louie houdt zich aan de Wet
Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze
privacyverklaring.
5.2 Ella&Louie respecteert de privacy van de gebruikers van de internetsite en draagt
zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.
5.3 Ella&Louie maakt in sommige gevallen gebruik van een mailinglijst. Elke mailing
bevat instructies om uzelf van deze lijst te verwijderen.

6. Garantie

6.1 Ella&Louie garandeert dat de door haar geleverde producten voldoen aan de
eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij
de koopovereenkomst in redelijkheid zijn bedoeld, en staat daarmede in voor de
fabrieksgarantie van het aan u geleverde product.
6.2 De garantietermijn van Ella&Louie komt overeen met de fabrieksgarantietermijn.
Ella&Louie is echter nimmer verantwoordelijk voor de uiteindelijke geschiktheid van de zaken voor elke individuele toepassing door de afnemer, noch voor eventuele
adviezen t.a.v. het gebruik of de toepassing van de zaken.
6.3 De afnemer is verplicht de geleverde zaken bij ontvangst onmiddellijk te
controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde zaak verkeerd, ondeugdelijk of
incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan
Ella&Louie) deze gebreken onmiddellijk te melden aan de klantenservice van
Ella&Louie. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen
uiterlijk tot maximaal 2 maanden na levering aan Ella&Louie schriftelijk te worden
gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking
(inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwstaat verkerend.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na
constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van
gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.
6.4 Indien klachten van de afnemer door Ella&Louie gegrond worden bevonden, zal
Ella&Louie naar haar keuze of de geleverde zaken kosteloos vervangen of met de
afnemer een schriftelijke regeling over de schadevergoeding treffen, met dien
verstande dat de aansprakelijkheid van Ella&Louie en mitsdien het bedrag der
schadevergoeding steeds beperkt is tot ten hoogste het factuurbedrag der
betreffende zaken, dan wel (naar keuze van Ella&Louie) tot het maximale in het
desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekering van Ella&Louie gedekte
bedrag. Iedere aansprakelijkheid van Ella&Louie voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder mede begrepen aanvullende schadevergoeding in welke vorm dan ook, vergoeding van indirecte schade of gevolgschade of schade wegens gederfde winst.
6.5 Ella&Louie is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of daarmee
gelijk te stellen bewuste roekeloosheid van niet-leidinggevend personeel.
6.6 Deze garantie geldt niet indien: A) en zolang de afnemer jegens Ella&Louie in
gebreke is; B) de afnemer de geleverde zaken zelf heeft gepareerd en/of bewerkt of
door derden heeft laten repareren/of bewerken. C) de geleverde zaken aan
abnormale omstandigheden zijn blootgesteld of anderszins onzorgvuldig worden
behandeld of in strijd met de aanwijzingen van Ella&Louie en/of
gebruiksaanwijzing/wasvoorschriften op de verpakking zijn behandeld; D) de
ondeugdelijkheid geheel of gedeeltelijk het gevolg is van voorschriften die de
overheid heeft gesteld of zal stellen ten aanzien van de aard of de kwaliteit van de
toegepaste materialen;

7. Aanbiedingen

7.1 Aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij anders in de aanbieding is vermeld.
7.2 Bij aanvaarding van een vrijblijvende aanbieding door koper, behoudt Ella&Louie
zich het recht voor de aanbieding binnen de termijn van 3 werkdagen na ontvangst
van die aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
7.3 Mondelinge toezeggingen verbinden Ella&Louie slechts nadat deze uitdrukkelijk
en schriftelijk zijn bevestigd.
7.4 Aanbiedingen van Ella&Louie gelden niet automatisch ook voor nabestellingen.
7.5 Ella&Louie kan niet aan haar aanbieding worden gehouden indien de afnemer
had behoren te begrijpen dat de aanbieding, dan wel een onderdeel daarvan, een
kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
7.6 Aanvullingen, wijzigingen en/of nadere afspraken zijn slechts van kracht, indien
schriftelijk overeengekomen.

8. Overeenkomst

8.1 Een overeenkomst tussen Ella&Louie en een klant komt tot stand nadat een
bestelling opdracht door Ella&Louie op haalbaarheid is beoordeeld.
8.2 Ella&Louie behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen
bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de
voorwaarde dat de verzending geschied onder rembours of na vooruitbetaling.

9. Afbeeldingen en specificaties

9.1 Alle afbeeldingen; fotos, tekeningen etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten,
afmetingen, kleuren, afbeeldingen van etiketten, etc. op de internetsite van
Ella&Louie gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding
zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.

10. Overmacht

10.1 Ella&Louie is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet
kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke
omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen.
Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet,
storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in
door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen,
overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers
en/of fabrikanten van Ella&Louie alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel,
gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
10.3 Ella&Louie behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar
verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk te ontbinden, dan wel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst
zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Ella&Louie
gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
10.4 Indien Ella&Louie bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar
verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan
voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te
factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een
afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel
geen zelfstandige waarde heeft.

11. Aansprakelijkheid

11.1 Ella&Louie is niet aansprakelijk voor schade aan objecten ontstaan door
verkeerd aanwenden van de producten. Lees voor het gebruik de aanwijzingen op de
verpakking en/of raadpleeg onze website.

12. Eigendomsvoorbehoud

12.1 Eigendom van alle door Ella&Louie aan de afnemer verkochte en geleverde
zaken blijft bij Ella&Louie zolang de afnemer de vorderingen van Ella&Louie uit hoofde van de overeenkomst of eerdere of latere gelijksoortige overeenkomsten niet
heeft voldaan, zolang de afnemer de verrichte of nog te verrichten werkzaamheden
uit deze of gelijksoortige overeenkomsten nog niet heeft voldaan en zolang de
afnemer de vorderingen van Ella&Louie wegens tekort schieten in de nakoming van zodanige verbintenissen nog niet heeft voldaan, waaronder begrepen vorderingen ter zake van boeten, renten en kosten, een en ander zoals bedoeld in artikel 3:92 BW.
12.2 De door Ella&Louie geleverde zaken welke onder het eigendomsvoorbehoud
vallen mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden
doorverkocht en nimmer als betaalmiddel worden gebruikt.
12.3 De afnemer is niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken
te verpanden noch op enige andere wijze te bezwaren.
12.4 De afnemer geeft reeds nu onvoorwaardelijk en onherroepelijk toestemming
aan Ella&Louie of een door Ella&Louie aan te stellen derde om, in alle gevallen
waarin Ella&Louie haar eigendomsrechten wil uitoefenen, al die plaatsen te betreden
waar haar eigendommen zich dan zullen bevinden en die zaken aldaar mee te
nemen.
12.5 Indien derden beslag leggen op de onder eigendomsvoorbehoud geleverde
zaken dan wel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, is de afnemer verplicht
Ella&Louie zo snel als redelijkerwijs verwacht mag worden daarvan op de hoogte te
stellen.
12.6 De afnemer verplicht zich de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken te
verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade
alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek ter
inzage te geven aan Ella&Louie.

13. Toepasselijk recht/bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Ella&Louie en
koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde
rechter binnen het arrondissement Haarlem kennis, tenzij Ella&Louie er de voorkeur
aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te
onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie
van de kantonrechter. Als u vragen heeft over deze algemene voorwaarden kun u
met ons contact opnemen.

14. Copyright

14.1 Alle rechten voorbehouden. Het is niet toegestaan om informatie welke
afkomstig is van de website van Ella&Louie zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming te kopiƫren en/of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q.
gebruikers van de website kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de
aangeboden informatie. De teksten of grafische voorstellingen in deze website
mogen zonder schriftelijke toestemming van Ella&Louie noch geheel, noch
gedeeltelijk worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie,
fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevens bestand of anderszins,
hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.